KSBÜ sözleşmeli kamu personeli alımı duyurusu

KSBÜ sözleşmeli kamu personeli alımı duyurusu


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 5- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli) 10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. 12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvuru Yeri/Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez. Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Müracaat İçin İstenen Belgeler: 1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi, 4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, 5- Fotoğraf, (1 adet) 6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

Fotoğraf açıklaması yok.

I. GENEL ŞARTLAR a) Türk vatandaşı olmak, b) 18 yaşını tamamlamış olmak, c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

II. AÇIKLAMALAR 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 4. Alımı yapılacak olan temizlik ve güvenlik personelleri, İlimiz ilçelerinde bulunan Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir.

III. KURA TARİHİ VE YERİ İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi işleminin 01.02.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda Üniversitemiz web sayfası (https://www.ksbu.edu.tr) duyurular kısmından adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

IV. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2. 2 adet vesikalık fotoğraf 3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. 10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu. 11. Güvenlik görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı. 12. Engelli kadrosu için adayların ilgili mevzuata göre %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu.

V. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında https://www.ksbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ 1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 3. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir. 4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.